Företagscoach

”Människor har redan de resurser de behöver”

Att behålla och utveckla det kapital som de anställda utgör är viktigt och det blir allt viktigare för varje år. Vi har en stor generation som håller på att fasas ut från arbetsmarknaden samtidigt som de som skall in inte är lika många. Vi har "millenium-generationen" som är på väg ut på arbetsmarknaden med nya värderingar och krav. Vilka anpassningar behöver göras? Konkurrensen om kompetensen ökar.

Hög personalomsättning och sjukskrivningar kostar inte bara rent ekonomiskt utan också genom ökat tryck på den personal som är kvar och i reducerad service till kunderna. Stress och utmattningssymptom fortsätter tyvärr bara att öka för varje år, orsakerna är sammansatta och svåra att helt fastlägga men undersökningar pekar mot att arbetsplatsen har stor betydelse.

Employer Branding

Employer Branding är ett flitigt använt HR begrepp som handlar om att marknadsföra sig internt som arbetsgivare för att behålla sin personal (kompetens) men också att marknadsföra sig externt för att locka till sig rätt kompetens.

Vad behöver ni göra för att era anställda skall rekommendera företaget till sina vänner och bekanta?

Det enkla och uppenbara kan vara att erbjuda fina anställningsvillkor, gymkort etc. Men det handlar också om att arbeta med de mjuka frågorna som trivsel och trygghet samt att arbeta med humankapital som engagemang, motivation, kreativitet och värderingar.

Se Nawi-Flow som en avlastande resurs i Employer Brandings mjuka frågor

Engagemang på jobbet

Gallupundersökningar av anställda i 140 länder visar att endast 13% anställda var engagerade i sina arbeten. I Västeuropa så var engagemanget ännu lägre, 10%. Det innebär att den absolut övervägande andelen anställda inte är engagerade i sina arbeten. När man sedan jämför de 25% företag med mest engagemang mot de 25% företag med minst engagemang ser man att engagemang ger:

  • 17% högre produktivitet
  • 22% högre lönsamhet
  • 40-50% färre stölder och säkerhetstillbud

På den negativa sidan visar det sig att ca 20% av de anställda är så oengagerade att de rent av motverkar företaget.

Siffrorna är talande och personlig självrannsakan är viktig för att se i vilken mån vi upplever engagemang på jobbet som chef och ledare samt i vilken grad de anställd upplever engagemang.

Engagemang är en känsla, ett tillstånd, som påverkar upplevelsen genom hela organisationen. Att aktivt arbeta med detta ger företaget tydliga vinster som vi redan sett men de har också förutsättningar att skapa positiva bieffekter på upplevd stress och det inkluderar fint delarna i de övriga Mjuka Frågorna.

Följ denna länk för mer läsning om engagemang.

Företagscoach - upplägg

Foto:cCamilla Ekendal

Jag kommer till er för en första träff där vi går igenom det ni önskar få ut av coachningen. Vi upprättar vår coachöverenskommelse. Företagscoachningen kan sedan ta olika former:

  1. Individuell coachning på arbetsplatsen
  2. Teamcoachning
  3. Coachning enligt era specifika önskemål
  4. Sponsrad coachning på min mottagning

Priser 2018
Halvdag på ert företag 5000 kr
Heldag på ert företag 10000 kr
Sponsrad coachning på min mottagning 5000 kr för 5 timmar
(Priser exkl. moms)

Jag ser fram emot att höra av dig, mina kontaktuppgifter finner du längst ner på denna sida.

Stress

Stress är ett sammansatt problem och det är som sagt svårt att härleda det till en isolerad källa men undersökningar pekar på att arbetsplatsen har betydelse. Statistik från Försäkringskassan visar att sjukskrivningarna under perioden 2010 till 2015 ökade med 98.000 och ca 40% av dessa sjukskrivningar var stressrelaterade. Socialstyrelsen hänvisar till flera olika metoder för behandling av stress där dom menar att rådgivning om livsstil är av värde.

Individuell kommunikation och tydlighet om värderingar och föreställningar kring olika delar av en ens livssituation, där arbetet bara utgör en del av livspusslet, gör att man kan få en mer övergripande förståelse av sin upplevelse. Genom insikter och en mer expanderad medvetenhet kring sin egen livssituation öppnas möjlighet till justeringar av begränsande föreställningar och beteenden. Det innebär goda förutsättningar att som företag arbeta proaktivt med reduktion av stress. Att bygga bort negativ stress i organisationen ökar företagets välmående och produktivitet.

Se Nawi-Flow som en avlastande resurs i företagets stressreducerande arbete

Målet med coachning

Företagscoachningen kan handla om att fokusera på tryggt och engagerat ledarskap med klarhet, tydlighet och förankring i ledning och organisation. Det kan också handla om att förtydliga målsättningar, undanröja hinder och att upprätta attraktiva delmål och att komma igång med stark motivation. Coachning handlar i mycket om att skapa förståelse för sig själv i en given situation eller i olika situationer, att skapa insikter som utvecklar det personligt ledarskapet. Det kan, för en individ, innebära ökad självständighet och initiativtagande, för en annan kan det innebära självförankrade mål till sin uppgift, för ett team kan det innebära ökad vilja att samarbeta, väl definierade roller och uppgift- stärkt teamspirit.

Se Nawi-Flow som ett sätt att förstärka individuella resurser, underlätta att nå indviduella- och företagsmål

De mjuka frågorna i Employer Branding

Vi kan se Företagscoachning som ett fantastiskt verktyg för personalvård. Coachning kan få starkt förebyggande effekt på stress, självbild, kommunikation och prioriteringar. Det hjälper individen att lyfta fram engagemang, motivation, positivitet, trygghet och ökad trivsel på arbetsplatsen. Genom detta interna arbete får de anställdas tillgång till mer av sina resurser i sin roll på företaget vilket är positivt för företaget och verksamheten. Effekten blir som ringar på vattnet och sträcker sig utanför arbetet.

Ett väl genomfört arbete med dessa mjuka frågor ger de bästa förutsättningarna för rekommendationer av ert företag från era egna anställda.

Foto: Camilla Ekendal

Kraftfulla NLP och coachningsverktyg som i närvaro och trygghet hjälper dig att lyfta fram dina grundläggande behov och önskningar. Starkt förankrade i verkligheten har önskningarna den största potentialen för hållbar och bestående förändring. Motivation och entusiasm skapas i förändringsprocessen.

Jag ser fram emot vårt första möte!