Egots tre lager

Sinnesvärlden

Det är lite svårt att närma sig denna frågan utan att lägga in lite existentiella aspekter om vilka vi är och varifrån vi kommer. Allt som förmedlas på någon nivå är en personlig eller kollektiv idé om sakernas tillstånd vilket gör att vi får olika former av trosföreställningar, där man inom en trosföreställning gör sitt bästa försök att beskriva världen och verkligheten. Vi har religioner, vetenskap, ufologi, astrologi, ursprungsbefolkningars trosföreställningar där naturen är central osv.


Så vad är den absoluta sanningen i en värld baserad av individuella koncept och trosföreställningar? Jag tror vi är här för att finna vår egen idé och ”sanningen” och det gör vi genom att kontakta inre delar av oss själva och/eller genom sökande av formulerade koncept och

trosföreställningar som vi sedan gör vår egen ”sannings-pytt-i-panna”.

Det du själv kommer fram till är rätt för dig i stunden och är avstampet för nya mer expanderade sanningar i takt med att ditt medvetande stiger och har förmågan att ta in mer högvibrerande information. Så du läser och känner, avfärdar och integrerar som en del av din expansion.

Dimensioner - Chakran - Ego

Vi kommer koppla Ego med dimensioner och chakran och jag vill därför först ge en kort illustration av hur vi kan se och förstå dessa begrepp. Allt är frekvenser eller vibrationer; tankar känslor, radiovågor, ljus men även materia om vi kommer nära nog. Vår värld utspelas i ett frekvensband som omfattar den 1-3 dimensionen, som vi kallar 3D. I detta frekvensband har frekvenser och vibrationer alltså kondenserats ner till materia.

För att illustrera dimensioner kan vi se vår verklighet som att den utspelas spelas på radiokanalen P3. När vi lyssnar på P3 så kan vi inte från samma mottagare lyssna på det högre frekvensbandet P4 utan att först lämna P3. Ascension handlar om att vi nu skall lyfta oss till ett högre frekvensband, vi skall ställa om vår mottagare (våra individuella kroppar) så att vi kan börja lyssna på P4 istället.

Egot kan vi se som lägre aspekt av jaget, en del av vår personlighet som lever genom att skapa koncept och etiketter på vår upplevelse. Det är en del av vårt samvete men också en del av oss som skyddar oss från att återuppleva djupa trauman. Egot har flera nivåer och nedan kommer vi bryta ner egot för att ge en modell för bättre förståelse av de inre processer som påverkar vår upplevelse och det vi har att arbeta oss igenom med under Ascensionprocessen.

Vi kommer prata om våra tre nedersta, av sju, huvud-chakran i denna text. Våra chakran är energicentrum i våra kroppar med individuella funktioner och dom är även sammanlänkade som nedan text kommer att beskriva. Bilden visar den färgfrekvens som kopplas till respektive chakra och var dom är belägna i kroppen. Följande är en grov översikt och jag föreslår att du googlar chakra om du redan nu önskar en mer utförlig beskrivning:

Kronchakrat är vår länk till universum, vår andlighet.

Pannchakrat; huserar 3:e ögat högre kunskap och visdom. 

Halschakrat; handlar om kommunikation.

Hjärchakrat hanterar vår förmåga att ta emot och ge kärlek.

Solarplexus huserar självkänsla, personligheten, egot.

Navelchakrat; hanterar vår sexualtitet, känslor och smärtkropp.

Baschakrat är länken till Moder Jord och hanterar grundläggande behov, det undermedvetna.

Vi skall börja med att se principen för hur olika dimensionerna 1-3 kopplas samman med chakran i våra fysiska kroppar och hur Egots tre lager bor och utspelar sig i våra tre första chakran. Detta beskriver grunden till den upplevelse vi har av livet i den 3:e dimensionen och det ger en djupare förståelse av den inre resa vi gör när vi kopplar på våra högre chakran till vår upplevelse. Vi blir mångdimensionella i vår upplevelse när dimensionerna 4 och vidare upp till källan, ultimat koherens – ren hög energi, medvetet blir aktiverade.

 • 1D är representerat i det 1:a chakrat: Det undermedvetna (unconsious mind)
 • 2D är representerat i det 2:a chakrat: Instinkt (instinktual mind)
 • 3D är representerat i det 3:e chakrat: Medvetandet (consious mind)

Våra tre chakran har separata funktioner men är sammankopplade vilket ger direkt påverkan på vandra och våra upplevelser som nu kommer beskrivas mer i detalj.

1:a dimensionen - 1:a chakrat - Det undermedvetna

Nedan fyra minnen, kopplade till överlevnad, utgör det första lagret av Ego och tillhör den1:a dimensionen.

 1. Övergrepp
 2. Trauma
 3. Chock
 4. Förödelse

Vårt undermedvetna fungerar utifrån den 1:a dimensionen och det 1:a chakrat och är som hårddisken för vårt Ego. Här finns allt lagrat; allt i detta liv och från tidigare liv, cellminnen, men även minnen från framtida liv finns lagrat här. (Vårt linjära sätt att uppleva tiden existerar bara i 3:e Dimensionen vilket innebär att förr, nu och framtid existerar samtidigt.)

Vi har ingen medveten tillgång till minnen från tidigare eller framtida liv och det finns olika trosförestöllningar kring detta. Vissa menar att vi inte skall ha tillgång till dessa minnen eftersom syftet med livet är att lära och för mycket fokus på historia och framtid tar oss bort från nuet och det fokus vi borde ha på detta liv.

Andra menar att minnesförlusten är medvetet manipulerad för att förhindra mänskligheten tillgång till vårt sanna ursprung och historia. Den historian skall visa att det varit flera framstående civilisationer på Jorden som förintats och att vi har haft utomjordik influens på jorden under miljoner år. Läs mer om detta under NAA. Här ser man i alla fall inget problem med att kunskap om vår historia skulle påverka vår utveckling negativt.

Personligen tror jag att vi lär av vår historia, vi lär av våra misstag, så av den anledningen ansluter jag till den senare trosföreställningen. Oavsett vilket så tror jag att det alltid finns en högre mening med allt.

Minnesförlusten får konsekvensen att vi kan ha ett beteende kopplat till ett smärtsamt minne eller trauma men inte veta varifrån beteendet kommer. Vi är här för att hela dessa cellminnen men att inte kunna koppla beteende till minne försvårar processen av helande.

Det undermedvetna kontrollerar det autonoma nervsystemet och autonoma kroppsfunktioner. Resultatet av ohelade minnen, från övergrepp, trauman, chock, förödelse kan därför leda till många fysiska och neurologiska symptom.

2:a dimensionen - 2:a chakrat - Instinkt

Mentala tillstånd kopplade till den 2:a dimensionen: 

 1. Ovärdighet
 2. Skam/skuld
 3. Otillit/självtvivel
 4. Svek/övergivenhet
 5. Iska/ursinne
 6. Rädsla
 7. Fångenskap/förslavning

Detta är lagret av Ego som styrs av instinkt, som även kan benämnas med smärtkroppen. Detta lagret av Ego länkas och samarbetar med 1:a dimensionens minnen (1:a chakrat) genom graden eller storleken på det tillstånd (1-7 ovan) som manifesteras från detta minne.

Det är från det här lagret som olösta smärtsamma minnen manifesteras som en instinktiv reaktion (autopiloten) genom personens Ego. Om man inte identifierar, belyses och transformerar vibrationen från 1:a dimensionens minnen så kommer smärtan från dessa minnen skapa en separerande vägg i 2D lagret – en s.k. smärtkropp. Smärtkroppen skapar sedan ytterligare väggar som manifesteras i Ego som något av ovan sju tillstånd.

De skapade väggarna isolerar smärtkroppen från kontakten med det Högre Jaget. När ljus eller medvetenhet inte kan skina igenom blir personen helt identifierad med smärtkroppen och upplever smärtan från det energimässiga minnet. En situation som i stunden triggar smärtkroppen är alltså inte direkt kopplat till det ursprungliga minnet. Den inre försvarsmekanisman, som smärtkroppen i grunden är, aktiveras när den upplever en situation som bär samma vibration som det grundläggande minnet.

Denna energimässiga bortkoppling från det Högre Jaget och identifiering med minnet/känslan skapar ytterligare väggar där en del av Ego-identiteten, en subpersonalitet, kan separeras ut och gömma sig. Denna subpersonaliteten kan ha blivit skapad som barn, tonåring, eller i andra tidslinjer som resultat av djupa trauman. Subpersonaliteter håller en del av vår spirituella energi och när de inte bearbetats och integrerats är det en del av oss som saknas.

När vi är bortkopplade från vårt Högre Jag är vi bortkopplade från vår upplevelse och koppling med vårt ursprung, den andliga kontakten med Källan till Allt, som vissa kallar Gud. Resultatet blir mer smärta, ytterligare bortkoppling och sjukdom vilket förstärker de inre väggarna och leder oss in i en ond spiral.

Målet för vårt Högre Jag är att finna dessa egobaserade subpersonaliteter och att läka dom. Att låta dom bli ett av den ursprungliga Källans barn så att den avsplittrade energin, det själsliga ljuset, skall få återintegreras till helhet inom oss.

3:e dimensionen - 3:e chakrat - Medvetandet

Denna nivå kallas även "De sju Ego-husen" och är kopplade till den 3:e dimensionen:

 1. Missbruk/lust
 2. Vrede/raseri
 3. Girighet/snikenhet
 4. Missunnsamhet/avundsjuka
 5. Frosseri/slöser
 6. Lathet/modfälldhet
 7. Högmod/Självbelåtenhet

Detta lagret av Ego är lagret av medvetenheten, det som vi uppfattar som personligheten eller det medvetna sinneslagret av Ego. Alla av ovan sju Ego-hus skapas genom dömande av människor och omständigheter

Detta tredje lagret av Ego är direkt kopplat solarplexus chakrat och länkas till 1:a och 2:a dimensionen (1:a och 2:a chakrat) genom graden eller styrkan som ett minne skapat separerande murar och subpersonligheter.

Om inte huvuddelen av murarna transformeras och subpersonligheter kan tas fram i ljuset för healing kommer dessa dolda influenser kontrollera och manipulera styrkan och kraften i en persons Ego-hus.

Ofta är Ego-huset byggt för att man skall orka med den tuffa 3D världen. Resultatet är att man lägger sitt fokus utanför sig själv, vilket är samma som att lämna bort sin kraft. Ego-husen är alltså ett direkt avvisande av den

inre ”gudskraften” och den motsätter sig att hög ren energi (kärleksenergin) skall kunna bebo ens kropp.

Om Ego-huset är extremt starkt och en person upprepar sitt karakteristiska beteende gång efter gång så kommer ett detta beteende kunna skapa ett internt hus som bär vibrationen som attraherar in extern energi, en ande.

Exempel: En person har ett missbruksproblem som kommer från ett oläkt trauma. Missbruksbeteendet upprepas vilket leder till att ett ”missbrukshus” bildas, som en intern struktur för egot. När huset är byggt kommer det kunna attrahera in en extern energi som matchar den energi som finns inbyggt i missbrukshuset. 

Bara genom att bygga detta hus så har vi gett vår tillåtelse för den externa energin att ta plats i huset. I dess förlängning innebär det att man gett tillåtelse för energin att använda kroppen som en mörk portal vilket bara förstärker och försämrar vår negativa upplevelse.

Detta låter inte speciellt uppmuntrande men kunskap är ljus och syftet är att denna kunskap är att motiverar oss att konstruera hus som huserar kärleksenergin. Kunskapen skall också bli drivkraften att identifiera och leda in murar och subpersonligheter i ljuset för healing och transformation.

Vi skapar nu en kropp som huserar höga och rena energier - vår kropp blir vårt tempel - som dom är tänkta att vara.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet