Allt är energi

Allt är energi! Allt är rörelse! Allt är ljus! Allt rör sig in och ur existensen hela tiden, växelvis i form av partiklar eller vågrörelse.

Våra kroppar

Våra biologiska kroppar är fantastiska på alla sätt med system som utvinner energi (ljus) ur maten vi äter, den tar upp syre ur luften, vi har ett immunförsvar som sköter om obalanser av bakterier, virus parasiter etc. Vårt hjärta, hjärna och vårt nervsystem är sofistikerade biologiska elektromagnetiska system och allt upprätthålls genom kroppens besjälade intelligens.

Inget i vår fysiska värld är egentligen fysisk, materia består till ca 99,9999% av "ingenting" och det "fysiska" som blir kvar är bara en våg eller en elektromagnetisk frekvens och "ingenting" visar sig vara packat med energi. Vi rör aldrig något fysisk, vi får en elektromagnetisk kontakt med objekt men på en microskopisk nivå kan man se ytorna repellera varandra som två minussidor på en magnet.

Ny forskning (Nassim Haramein) pekar på att allt i vår fysiska värld pulserar in och ut ur existens. Så kanske vår värld kan ses som en serie "fysiska" 3D bilder, som spelas upp likt bilderna från bions filmrulle, ruta för ruta, men i "fysisk" 3D. 

Hur som helst, integrerat i dessa "fysiska" system så har vi energisystem och energicentrum. Det är intressant att förstå att jordens leylinjer och meridianer har sin motsvarighet i våra fysiska kroppar och dessa energikanaler arbetar man

med i kinesisk medicin och i akupunktur. Det finns sju större energicentrum (chakran) i våra kroppar, se bild. Dessa chakran är kopplade till organen i närheten av respektive centra men de är också kopplade till mentala och emotionella mönster.   

Vi har tre viktiga kroppar som mest fokus kommer läggas på; den fysiska kroppen, den mentala kroppen och den emotionella kroppen. Till vår fysiska kropp hör som bekant våra fem sinnen som hjälper oss att tolka den externa världen.

Den mentala kroppen, inkluderar tankar och vårt logiska sinne och vi pratar om den emotionella kroppen då vi skall inkludera allt kopplat till våra känslor.

Vår yttre sinnesvärld

Vi vet att ljus är en vågrörelse och att olika frekvenser ger olika kulörer vilket målar landskapet som vi upplever. Även ljud är en vågrörelse med olika frekvens. Molekyler och atomer har en viss bestämd frekvens som är karakteristiskt för det specifika ämnet eller föreningen och denna frekvens kan våra doft eller smaksinnen känna av. Med vår känsel kan vi bedöma om något är varmt, kallt, mjukt eller hårt och även detta är en vibration eller frekvens. Alla dessa frekvenser, elektromagnetiska signaler som våra sinnen tar emot skickas vidare till vår hjärna som automatiskt läser in och tolkar signalerna och presenterar dom som vår yttre sinnevärld.

Den yttre sinnevärlden är den värld som vi är medvetna om när vi rör oss genom livet. Det intressanta är att allt våra sinnen registrerar lagras i vårt undermedvetna men det bara är en bråkdel av allt som når upp till vårt medvetande (det vi upplever). Siffrorna varierar men skillnaden är det intressanta; våra sinnen registrerar en miljon informationsbitar till vårt undermedvetna som då lagrar allt men det är vara 20 informationsbitar som når vår medvetenhet (det vi upplever).

Det är helt enkelt för mycket frekvenser runt omkring oss för att vårt medvetande skall kunna hantera all information. Så för att inte hjärnan skall krascha krävs en hård prioritering av det undermedvetna innan hjärnan får signaler att omvandla till vår upplevelse. Prioriteringen baseras på det vi i stunden har fokus på eller intresse av men om det dyker upp en överlevnadssituation får den alltid prioriterat fokus.

Vår inre sinnesvärld

Nu finns givetvis fler frekvenser att föra upp till vårt medvetande än dom från våra fem sinnen. Kryddan i våra liv är våra känslor och tankar och dessa bär också frekvenser som vi subtilt ”plockar upp” från vår omgivning eller genom våra inre processer. Du kan känna en tryckt stämning i ett rum eller ”veta” vad din partner tänker. Frekvens på känslor och tankar är kanske lättare att se om man tänker sig dom som ”lätta” eller ”tunga” tankar/känslor, där lätta bär högre frekvens än tunga.

Ovan bild kan vara till hjälp för att illustrera känslospektrat och ge förståelse för hur vi rör oss upp och ner längs dessa känslofrekvenser.

Bilden skall också ge förståelse för att steget är stort mellan att känna skam till att känna lycka, vilket gör att vi inte skall kräva av oss själva att göra detta hopp i frekvens från ena stunden till den nästa.

Vår mentala kropp

Vår förmåga att tänka, skapa logiska koncept, resonera med oss själva, mentalt sortera i informationsflöden, att fundera och bedöma, är alla exempel på det som utgör vår mentala kropp.

Vi kan tro att våra tankar alltid är våra egna men tankar ligger i själva verket som ett frekvensfält eller moln omkring oss och vi magnetiserar in tankar som är i frekvensharmoni (liknande frekvens) med den frekvens som vi i stunden befinner oss i känslomässigt. Det betyder att om du befinner dig i frekvensen av frustration, se bilden ovan, så kommer du attrahera in tankar i detta frekvensområde t.ex. irritation, du kan också röra dig sakta nedåt mot oro eller uppåt mot leda.

Du kan själv lätt iaktta vad som händer med tankeflödet när du kommer i kontakt med en stark känsla. Det troliga är att den ena tanken efter den andra flyter in likt ett pärlband, där de olika tankarna bär liknande frekvens. Tankeflödet är inget du medvetet behöver styra, det sköter sig liksom helt själv och det kan snabbt eller långsamt föra dig uppåt eller nedåt i frekvens, vilket gör att du kan känna dig lättare eller tyngre i sinnet. Det illustrerar den positiva eller negativa spiralen.

Du är inte hjälplös för de tankar som kommer in, du kan välja att styra in tankarna på en annan frekvens. Det börjar med att du medvetandegjort för dig själv var du befinner dig emotionellt och insett vilka tankar som strömmar in, då bryter din medvetenhet tillfälligt spiralens rörelse så att du med din viljekraft kan börja fokusera på något som kommer få dig vända spiralen i den riktning du önskar.

Vår emotionella kropp

När det gäller känslor så är dom kopplade till våra minnen som finns lagrade i det undermedvetna. Minnesbilder av händelser och situationer är programmerade med en känslomässig respons. Rent fysiskt är känslorna en kemisk process i våra kroppar, dvs du har lycko-, sorg- eller ilske-kemikalier som utsöndras från vår hjärna när en minneskänsla triggas.

Vi har med oss våra minnen från tidigare inkarnationer men även minnen som vi fått programmerat från barndommen där vi fått hjälp att koppla situationer (minnen) med känslor genom våra välmenande föräldrars försorg att agera känslomässigt innan vi gjort det. Det handlar givetvis också om barndomstrauman eller starka situationer senare i livet som kopplar minnen med starka känslor.

När vi nu upplever en situation i vardagen så kommer det undermedvetna skicka upp den känslomässiga respons från ett av våra minnen som mest liknar situationen vi befinner oss i frekvensmässigt.

Vad betyder detta? Jo det betyder att de konflikter du har med nära och kära i själva verket är gammal smärta från din barndom eller från tidigare liv.

De känslomässiga kemikalierna som frigörs i vår hjärna är oerhört kraftfulla och sänker vår frekvens snabbt till vår ursprungliga minneskänslas frekvens (sorg, smärta, ångest, ilska...). I denna lägre frekvens är det mycket svårt att övertyga sig själv om att känslan är kopplad till gamla minnen och inte inte till den uppenbara "orsaken" som står precis framför oss.

I denna energi kommer ego och smärtkroppen att börja spela inre spel att distrahera oss från kontakt med några högre perspektiv på situationen, läs mer om det under "Egots tre lager". Det bästa att göra är verkligen att bara tvinga sig lämna scenen och svalna innan samtal kan tas upp på nytt.

Einstein sa något väldigt klokt att "inga problem kan lösas på den nivån de skapades på" och det är absolut sant även i konflikter.

Den energin du bär i stunden

Glädjande nog tycker jag man hör mer och mer folk prata om vilken energi människor befinner sig i. Det som åsyftas är den frekvens som vårt väsen utstrålar. Det är lätt att se om någon är förälskad, det liksom glittrar i ögonen och huden lyser. Detsamma gäller gravida kvinnor som får en speciell utstrålning kring sig. Det går också att se någon som är deprimerad eller arg, där handlar det inte bara om kroppshållning utan det är mer avsaknaden av ljus eller en gråton kring personen som beskriver energin.  Vi har alltså förmågan att läsa av den frekvens som andra människor utstrålar.

Vilket sinne tillhör förmågan att läsa av energi?

Den mentala kroppen eller det logiska sinnet har inte förmågan att läsa av eller känna in energi. Vilket kan förklara varför väldigt mentala eller logiskt orienterade människor kan upplevas okänsliga att känna hur någon mår eller "ser ut att må".

 Det är genom våra känslor som vi läser av energivärden, vi ”känner in” denna subtila värld.

Våra känslor är kopplade till våra energicentrum, chakror, som känner in och känner av omgivningen för att skicka informationen vidare till vår hjärna som levererar en upplevelse.

Ascension driver på och ökar människors sensitivitet för energier vilket leder oss till att förstå hur våra energikroppar är konstruerade och kopplade. Det lär oss förstå mekanismerna kring tankar och känslor. Vi lär oss också vikten av att medvetet låta vårt Egos lägre emotionella och mentala vibrationer få komma till ytan så att de kan transformeras, anpassas till högre frekvens ("feeling is healing"). På det sättet flyter vi med lätthet med i de ökande inströmmande kosmiska energierna.

Mer information om att den viktiga förmågan att "känna in" finner du i avsnittet Urskiljningsförmåga

Mer om vårt Ego i avsnittet Egots tre lager.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet