Nawi-Flow
Ascension - Medvetandestigning

Nawi-Flow vill med denna sida utveckla begreppet Ascension - Medvetandestigning för att visa hur det påverkar alla aspekter av livet.

Vi befinner oss i en intensiv tid där transformerande kosmiska energier påverkar oss, vår omgivning och vår omvärld. För att skapa förståelse och underlätta den förändringsprocess som det innebär på alla plan samtidigt, så erbjuder denna sida en så bred informationsplattform som möjligt med hänvisningar till fördjupning olika delar som här tas upp kring Ascension.

Det övergripande målet för oss handlar om att kontinuerligt acklimatisera våra fysiska, mentala, emotionella och själsliga kroppar till nya högre energinivåer. Ascensionprocessen kan upplevas som både inre och yttre motstånd vilket givetvis kan skapa förvirring i livet. Vi bevittnar nu förändring inom så många områden samtidigt, där vi på det personliga planet kan se oss själva göra helomvändningar i vissa frågor inom loppet av bara några få veckor eller dagar. Information är ljus så genom att informera sig om denna process så kan man rida igenom turbulenta stunder med mer lätthet.

Begreppet Ascension

Begreppet Ascension handlar alltså om utveckling eller en medvetande-stigning, där medvetande kan definieras som graden av information vi medvetet kan processa och stigning innebär helt enkelt att omfånget av medvetenhet expanderar så att vi kan förkroppsliga mer medvetenhet. Symbolen av en uppåtgående spiral är bra att ha med sig som illustration av Ascension processen.

Ascension är allomfattande dvs processen får allt vi innefattar i vår inre och i vår yttre värld att röra sig uppåt i spiralen. Ökningen av energin eller frekvensen i vår värld accelererar just nu i snabbare takt än tidigare vilket tvingar allt som existerar att göra

anpassningar för att acklimatisera sig till de ökande frekvenserna som livet utspelas i. Denna acceleration kan upplevas rent fysiskt som att tiden, dvs dagarna eller timmarna innehåller mindre tid än förr, allt upplevs gå snabbare.

För oss som individer är det viktigt att Ascension processen balanseras i alla våra kroppar för att den skall utvecklas på ett hållbart sätt. Vi kan inte längre bara fokusera på utveckling inom ett område som t.ex. vetenskap och logik, utan att samtidigt inkludera expansion av våra inre förmågor att känna in, vara inspirerat kreativa och kärleksfulla samt vårda våra fysiska kroppar.

All lägre energi, på alla plan - inom alla områden - tvingas nu till ytan för att transformeras till högre energi vilket medför att hela vår individuella energi höjs och följer med de ökande omgivande energierna.

Polaritet

Begreppet Polaritet dyker ofta upp i samband med Ascension och Medvetandestigning. I österländsk kultur representeras begreppet av Yin och Yang, manligt - kvinnligt, ljus - mörker osv. Jag ser polaritet som den drivande inre kraften i Ascension processen, dvs kraften i stark ploarisering är kraften som har förmågan att driva fram snabb expansion och förändring, förhoppningsvis mot ett balanserat positivt orienterat förhållande.

Yin och Yang symbolicerar balans mellan mörker och ljus. Observera att både de mörka och de ljusa fälten i symbolen innehåller en liten del av varandras motsats. Jag tänker att detta kan symbolicera att även det mörka inom oss eller utanför oss innehåller spår av ljus, även om orienteringen är i huvudsak mörker. Motsatsen gäller att ljuset inom eller utanför oss innehåller spår av mörker även om orienteringen är i huvudsak ljuset.

För att ytterligare illustrera polaritet kan vi se vad som händer med olja i vatten. Oljan, representerar lägre frekvenser, flyter till vattenytan. Orsaken är att oljan inte bär samma polaritet som vatten. Inom kemin säger man att ”lika löser lika” när man pratar om vätskor och samma regel tror jag gäller de flödande energifrekvenser som är det medium som vår 3:e Dimension låter våra liv utspelas i.

I takt med att de omgivande kosmiska frekvenserna ökar så kommer alltså lägre stagnerad energi bli som olja i vatten och flyta till ytan för att transformeras och anpassas energimässigt för att kunna blanda sig med de högre frekvenserna. Denna låga stagnerade energi finns i våra fysiska-, emotionella- och mentala kroppar men också inom yttre system som politik, religion, företag, samhällsstrukturer, ekonomi, relationer etc.

Vårt uppvaknande till dessa förändringar

Vi kan närma oss medvetenheten om Ascension processen från olika håll. Vissa vaknar upp till frågor om livets mening när någon dör, vid en allvarlig sjukdom eller skilsmässa. Andra har ett brinnande intresse för UFO som leder djupare in i existensiella frågor. Vissa söker förklaringar om hur det kan finnas så mycket krig och lidande i världen när vi människor är så civiliserade och utvecklade. Medvetenheten kan också ske via ett andligt uppvaknande medan andra har uppnått logisk vetenskaplig nivå där svaren inte längre kan förklaras med vetenskapliga bevis, utan sinnet måste expandera in i filosofi och mystik.

Vi kommer därför diskutera både de fysiska och logiska strukturerna och de mer abstrakta områdena: liv i universum, uppbyggnaden av vår fysiska kropp och alla dess energikroppar, de stora frågorna - vilka vi är och varför vi är här, galaktisk historia, dimensioner, psykologi och trosföreställningar, DNA, att allt är energi, frekvenser, dimensioner, känslor, tankar, manifesteringsprocesser, dualitet, enhet, negativa och positiva globala agendor, Fri Vilja etc.

Irrgångarna i harens jordhålor är oändliga och därför vill jag med denna sidan hänga upp så många begrepp jag kan på Ascension processen så att det blir så tydligt som möjligt att det finns ett övergripande mål med alla till synes separerade företeelser i vår yttre värld och hur de är kopplade till vår inre värld.

Hur du kan läsa vidare...

Du kan fortsätta läsningen genom den sekvens som texterna kom till, vilket du gör genom att följa den länk som kommer i slutet på varje sida.

Du kan givetvis också läsa det som lockar mest ur rubrikerna i under Ascension i vänsterkolumnen. Oavsett hur du väljer att läsa rekommenderar jag dig läsa den koppling jag gör till Ascensionprosessen oftast mot slutet av varje sida.

Du är välkommen att skicka in dina kommentarer på kontaktasidan. Ascensionkolumnen kommer undan för undan fyllas på med ny information.

/Pär, september 2017 

För forsatt läsning rekommenderas Allt är energi.

Frihet & Självbestämmande

Gemenskap & Samarbete

Äkthet & Integritet

Respekt & Sanning

Kärlek & Ära

Mod & Ansvar

Mening & Synkronicitet

Mångfald & Öppenhet

Manscirkel

Ta din plats i cirkeln!